Dezbatere privind autorizarea formatorilor de formare profesională

0
92


Persoanele care cunosc și practică o meserie pentru care nu au calificare recunoscută, pot obține certificate de recunoaștere a competențelor profesionale obținute în alte contexte de învățare decît cele formale. De la 1 ianuarie 2009, actualii lectori care fac formare profesională trebuie să fie la rîndul lor certificați (formați) ca formatori. Comisia de autorizare a formatorilor de formare profesională a adulților ce funcționează în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială Vrancea organizează astăzi, de la orele 10.00, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, o întîlnire cu furnizorii de formare profesională, patronatele și sindicatele din județul nostru. Potrivit celor declarate de George Costin, directorul Direcției de Muncă, scopul acestei întîlniri îl constituie dezbaterea prevederilor proiectului de lege privind formarea profesională continuă lansat de Ministerul Muncii. „Le vom prezenta acest proiect, vom discuta pe marginea prevederilor lui și vom înainta propunerile noastre Ministerului Muncii. Sînt aduse unele modificări ce este bine să fie cunoscute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ”, a declarat George Costin. Directorul Direcției de Muncă a precizat că una din prevederile noii legi este că de la 1 ia-nuarie 2009, actualii lectori care fac formare profesio-nală trebuie să fie la rîndul lor certificați (formați) ca formatori iar ideal ar fi să existe formatori pentru toate cele 94 de meserii autorizate. Proiectul de act normativ prevede că furnizorii de formare care organizează programe acreditate de formare profesională au obli-gația de a încheia contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe. Angajatorii publici și privați trebuie să elaboreze și să implementeze planuri de formare profesională pentru salariații proprii. Începînd cu 1 ia-nuarie 2009, pentru a fi acreditați, furnizorii de formare trebuie să se supună unui proces de autoevaluare anuală, care să conducă la stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității formării profesionale continue la nivelul furnizorului, în conformitate cu Cadrul European de Asigurare a Calității în formare profesională. Totodată, pînă la 31 decembrie 2008 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Åžanse, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului vor elabora cadrul legislativ, instituțional și metodologic necesar respectării acestor preve-deri. „O noutate adusă de proiectul legislativ constă în faptul că, de la începutul anului viitor, comisia de acreditare va fi alcătuită din șase membri, și nu cinci cum este în prezent, după cum urmează: reprezentantul Direcției de Muncă, un reprezentant al Inspectoratului Åžcolar Județean, un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, unul al patronatelor, un reprezentant al organizațiilor sindicale și un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie”, a declarat George Costin. De menționat că reprezentanții furnizorilor de formare profesională care solicită acre-ditarea pot lua parte, ca invitați, la ședințele de analiză a dosarelor lor. Principalele atribuții ale comisiei de acreditare Potrivit proiectului de act normativ, principalele atribuții ale comisiilor de acreditare sînt acreditarea furnizorilor de formare, monitorizarea acestora și coordonarea organizării examenelor de certificare. În același timp, secretaria-tul tehnic al comisiei are drept atribuții primirea și înregistrarea dosarelor furnizorilor de formare, asigurarea secretariatului ședințelor comisiilor de acreditare și înregistrarea contractelor de formare încheiate de furnizorii de formare cu participanții la programele de formare. Secretariatul mai acordă consultanță și informații furnizorilor de formare, precum și persoanelor fi-zice și juridice interesate și participă la monitorizarea furnizorilor de formare acreditați. Începînd cu 1 ianuarie 2010 pentru a fi acreditați, furnizorii de formare trebuie să facă dovada că rea-lizează programele de formare cu formatori care, pe lîngă pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire, trebuie să aibă și pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților. Acreditarea se certifică printr-un document, numit certificat de acreditare, a cărui formă, conținut și regim de elibe-rare urmează să se stabilească prin normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi. Pentru fiecare program de formare pentru care solicită acreditarea, furnizorii de formare plătesc o taxă de acreditare, nivelul acesteia fiind de două salarii medii brute. Avantaje pentru persoanele necalificate Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute în alte contexte de învățare decît cele formale vor trebui să se adreseze unui centru de evaluare acreditat pentru ocupația sau calificarea profesională respectivă. În funcție de procesul de evaluare desfășurat, centrul de evaluare acreditat va putea elibera următoarele tipuri de certificate cu recunoaștere națională: certificat de calificare profesională (în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru toate competențele profesionale asociate unei calificări profesionale sau unei ocupații); certificat de competențe profesionale (în situa-ția în care candidatul a fost declarat competent pentru una sau mai multe competențe profesionale asociate unei calificări profesionale sau ocupații). Certificatele se eliberează însoțite de o anexă a certificatului, denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează unitățile de competență profesională pentru care candidatul a fost declarat competent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here