Ediția: Marți 28 Mai 2024. Nr. 6635
Ediția: Marți 28 Mai 2024. Nr. 6635

Concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante la Centrul Școlar „Elena Doamna”


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante. Este vorba de câte un post pentru: instructor de educație extrașcolară, magaziner, muncitor calificat lenjerie/ spălătorie, muncitor necalificat spălătorie și îngrijitoare curățenie. Cei care doresc, pot să-și depună dosarele până la data de 16 martie, ora 14.00, la sediul Centrului Școlar cu sediul în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, județul Vrancea, telefon 0237/626.769, unde se pot obține și relații suplimentare. Pe 22 martie, la ora 9.00, candidații vor susține proba scrisă, iar pe 28 martie, la ora 9.00, va avea loc interviul/ proba practică.
    Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
    Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale pentru Centrul Åžcolar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” sunt: instructor de educație extrașcolară – studii medii; magaziner – studii medii, experiență 3 ani; muncitor calificat lenjerie/spălătorie – studii medii de specialitate; muncitor necalificat spălătorie, îngrijitoare curățenie – studii generale.

Acte necesare la dosar

    Pentru înscrierea la concurs candidații trebuie să depună un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
    Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?