Ediția: Duminică 23 Ianuarie 2022 NR. 6039
Acasă Actualitatea VIDEO! 24 de posturi de soldat profesionist (servant), scoase la concurs de...

VIDEO! 24 de posturi de soldat profesionist (servant), scoase la concurs de ISU Vrancea

0
1364

Un loc de muncă pentru viitorul tău!

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început recrutarea pentru cele 1.400 de locuri vacante de soldați profesioniști.

Dacă ai o condiție fizică foarte bună și nu ți-e frică de întuneric și nici de înălțime, ai toate șansele să te numeri printre cei angajați!

Persoanele care îndeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune dosarele de recrutare, în volum complet, la adresa de e-mail a unității de recrutare, (inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, în funcție de domiciliul sau reședința înscris/ă pe cartea de identitate a candidatului). În acest sens, pentru a consulta anunțul de concurs, urmăriți site-urile inspectoratelor pentru situații de urgență și al inspectoratului general, secțiunea CARIERĂ.

Pentru ocuparea celor 1.356 de posturi vacante de servant vor fi recrutați candidații cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, iar pentru cele 44 de locuri din cadrul formațiunii de pază vor fi recrutați candidați cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani.

Pregătirea necesară ocupantului postului este învățământul general obligatoriu. ATENȚIE! Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV), învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și primii 2 ani ai învățământului secundar superior (clasele IX-X din cadrul învățământului liceal sau primii 2 ani din cadrul învățământului profesional).

Probele de concurs constau în verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile și responsabilitățile meseriei de pompieri (proba „Urcarea pe scară” și proba „Deplasarea în subsol întunecat”), precum și în evaluarea performanțelor fizice (parcurgerea traseului practic-aplicativ).

Proba eliminatorie „Urcarea pe scară” constă în urcarea pe scara culisantă până la nivelul etajului al II-lea, al turnului de instrucție, coborârea și revenirea pe sol. Este declarat „ADMIS” concurentul care a executat corect proba în maximum 90 de secunde.

Proba eliminatorie „Deplasarea în subsol întunecat” constă în parcurgerea unui traseu cu lungimea de 20 m și lățimea cuprinsă între 2,5-3 m, amenajat în subsolul întunecat al unei clădiri. Candidatul parcurge traseul echipat cu aparatul de respirat, având vizorul obturat. Pe parcursul traseului se amplasează patru obiecte pe care candidații trebuie să le identifice. Pentru a fi declarat „ADMIS”, candidatul trebuie să identifice minimum două obiecte și să obțină un timp final de maximum 3 minute. Pentru fiecare obiect neidentificat candidatul este penalizat cu câte 20 de secunde.

Modul de desfășurare a evaluării fizice prin parcurgerea traseului practic-aplicativ poate fi urmărit la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=HcgzNWscNC4

Situația posturilor vacante de soldat profesionist la nivelul unităților subordonate IGSU poate fi consultată aici: https://igsu.ro/Media/Stire/2432

Probele de concurs se susțin în centrele de selecție organizate la nivelul ISU București-Ilfov, ISU Cluj, ISU Timiș, ISU Argeș, ISU Neamț și ISU Brăila.

 

Vino să faci parte din echipa pompierilor vrânceni!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, ale OMAI nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 2482/IG din 18.11.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, organizează recrutare și selecție în vederea angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști, pentru 24 de posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în statul de organizare al unităţii.

 

 1. Definirea sumară a atribuțiilor postului:
 • execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situații de urgență care implică întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuțiile servantului 2 sau 3 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mică în care este nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ și de zi), precum și la alte misiuni care nu presupun pregătire paramedicală;
 • răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate;
 • participă la programul de pregătire a personalului operativ;
 • execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este

numit.

 

III. Cerințele postului:

 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: Soldat profesionist.
 2. Gradul militar necesar ocupantului postului: Soldat.
 3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
  • Pregătire de bază: învățământul general obligatoriu.
  • Pregătire de specialitate: – 3.3. Alte cunoştinţe: nu este cazul. 3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: – autorizație de acces la informații clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU (după încadrare, potrivit principiului nevoii de a cunoaște), cu îndeplinirea procedurilor specifice.

3.5. Limbi străine: nu este cazul.

 1. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical. 5. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.

 

 1. Probele de concurs pentru candidații înscriși la Inspectoratul pentru Situații de Urgență

,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea se susțin la centrul de selecție constituit la nivelul

NESECRET

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dunărea” al județului Brăila, în baza unei planificări întocmite, în ordine alfabetică, indiferent de unitatea de recrutare.

 

Probele de concurs constau în:

 • Probe eliminatorii: „Urcarea pe scară”, prevăzută în anexa 1 la prezentul anunţ, respectiv „Deplasare în subsol întunecat” prevăzută în anexa 2 la prezentul anunţ.
 • Evaluarea performanţelor fizice: „Parcurgerea unui traseu practic-aplicativ” prevăzut în anexa

3 la prezentul anunţ.

 

La fiecare dintre probele menționate, candidații susțin o singură încercare. Candidatul care nu promovează o probă este declarat respins și nu mai continuă susținerea celorlalte probe.

La probele de concurs nu se admit contestații, repetări sau reverificări, cu excepția situațiilor în care, acestea nu au putut fi finalizate din motive imputabile organizatorilor.

Candidaţii vor fi declarați „ADMIS” la concurs în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, conform pct. III din Anexa nr. 3 a prezentului anunţ, în limita numărului de posturi scoase la concurs.

În situaţia în care, în urma desfăşurării probei de evaluare a performanţelor fizice, mai mulţi candidaţi situaţi pe ultimul loc în lista celor declaraţi „admis” au aceeaşi notă, aceştia se departajează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare:

 1. Criteriul 1 – deţinerea experienţei în domenii de activitate specifice situaţiilor de urgenţă:

servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, servicii private pentru situaţii de urgenţă, voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de scufundare. Criteriul se consideră a fi îndeplinit indiferent de perioada de activitate pe care a cumulat-o candidatul.

 1. Criteriul 2 – deţinerea calităţii de soldat sau gradat rezervist voluntar/profesionist.
 2. Criteriul 3 – timpul realizat la proba Deplasare în subsol întunecat. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
 3. Criteriul 4 – studii absolvite. Se iau în calcul studiile absolvite în ordinea nivelului de calificare, de la cel mai înalt nivel de calificare la cel mai mic, conform H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă situaţia de egalitate se menţine şi după aplicarea succesivă a criteriilor de departajare candidaţii vor fi supuşi unui interviu.

 

 1. Pentru a fi recrutate şi selecţionate pentru angajare în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, persoanele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
 2. au cetăţenie română şi domiciliul în România;
 3. sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;
 5. sunt declaraţi <apt medical[1] >;
 6. sunt declaraţi <apt la evaluarea psihologică[2] >;
 7. sunt apţi din punct de vedere fizic;
 8. au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 9. nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 11. nu sunt asociaţi unici ori participanţi direct la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;
 12. nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;
 13. candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.

 

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs

prevăzute în prezentul anunţ.

 

ATENŢIE!

Evaluarea medicală şi evaluarea psihologică (de către structurile de specialitate ale M.A.I.) se realizează exclusiv pentru candidaţii declaraţi „Admis”.

Candidaţii declaraţi „Admis” trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, precum şi pentru evaluarea medicală, având asupra lor documente de legitimare valabile.

 

ATENȚIE! 

Gradul militar acordat va fi cel de soldat, indiferent dacă gradații profesioniști au deținut/dețin, în calitate de rezerviști, grade superioare. 

Dobândirea calității de soldat profesionist este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum și la gradele dobândite după parcurgerea a acel puțin un an de studii în cadrul instituțiilor și unităților militare de învățământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.

 

 1. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a posturilor vacante, candidatul trebuie să depună, exclusiv în format electronic, următoarele documente: a) cererea de înscriere (Anexa nr. 4);

 1. Curriculum Vitae;
 2. copii ale documentelor care atestă absolvirea nivelului minim de studii – învățământ general obligatoriu (documentele de studii vor fi însoțite de foaie matricolă/supliment, doar dacă pe acestea, apare mențiunea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia (scrisă olograf conform îndrumarului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ);
 6. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 7);
 7. certificat de cazier judiciar /extras de pe cazierul judiciar;
 8. o fotografie color 9 x 12 cm;
 9. adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (conform modelului din Anexa nr. 8 la prezentul anunţ);
 10. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 11. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ);
 12. consimțământul informat, potrivit Anexei nr. 9 la prezentul anunţ;
 13. alte documente justificative în situaţia în care se vor aplica criteriile de departajare: contract de muncă, contract de colaborare, certificat de voluntariat etc; livret militar care au calitatea de soldat sau gradat rezervist voluntar/profesionist, după caz; copii ale documentelor ultimului nivel de studii absolvit.

 

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, pe baza consimțământului expres al candidatului, menționat în cererea de înscriere. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni de la data emiterii.

 

Structura de resurse umane transmite medicului de unitate adeverinţa medicală, în vederea analizării. Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei. În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute în OMAI 105/2020, candidatul este declarat „INAPT” de medicul de unitate, care completează, pe verso adeverinţa medicală, paragraful corespunzător din baremele medicale şi consemnează „NU POATE participa la concursul de admitere la concursul de încadrare în M.A.I.”. În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează. Adeverinţa medicală completată cu menţiunea INAPT, semnată şi parafată de medicul de unitate, se aduce la cunoştinţa candidatului sub semnătură, de către structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutare. Declararea inaptitudinii medicale, în acest caz, nu se contestă.

Validarea dosarelor 

Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor şi criteriilor de participare la concurs se realizează pe tot parcursul perioadei de înscriere şi de întocmire a dosarului de candidat. Această etapă a concursului nu se contestă.

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, se afişează la avizierul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, municipiul Focşani, strada Dornişoarei nr. 10, şi se postează pe pagina de internet a unităţii www.isujvn.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe.

La concursul organizat pentru angajarea în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum şi condiţiile prevăzute în anunţ, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ.

Prin depunerea cererilor de înscriere la selecţie, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

VII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului[3]

Nr. crt.ActivităţileTermen/perioda/observaţii
1.Candidaţii depun dosarul de recrutare, în volum complet la adresa de e-mail angajaresgp@isujvn.roDe la data publicării anunțului până la data de 07.12.2021, ora 16.00
2.Verificarea dosarelor de recrutare

 

22.11 – 08.12.2021

Această etapă a concursului nu se contestă.

3.Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs08.12.2021 la sediul inspectoratului și pe pagina de internet a instituției
4.Desfășurarea concursuluiÎn funcție de planificarea centrului de selecție
5.Afișarea rezultatelor finaleLa sediul inspectoratului, precum și pe pagina de internet a instituției

 

Reguli privind transmiterea și înregistrarea documentelor necesare înscrierii

Documentele care necesită a fi completate (ex. cerere de înscriere, tabelul nominal cu rude, consimțământ informat, adeverința medicală și declarația) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Pop Dan – act de identitate, Pop Dan- cerere de înscriere, etc).

Toate documentele menționate în anunț vor fi transmise exclusiv în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente ale acestuia), exclusiv la adresa de e-mail: angajaresgp@isujvn.ro

Emailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat și concursul la care se înscrie (ex. Pop Dan – SGP).

Dimensiunea maximă a fișierelor ce pot fi atașate într-un e-mail este de 20 Mb.

Recomandăm ca documentele să fie transmise de pe o adresă de e-mail personală, adresă la care ulterior, se va transmite confirmarea de primire a acestora precum și codul unic de identificare atribuit candidatului. Răspunsul unității către candidat se va efectua în următoarea zi lucrătoare. Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea de înscriere, în termenul prevăzut (o zi lucrătoare de la transmitere) acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, telefon 0237.611.212 interior 27.111/ 27.136, în zilele lucrătoare, între orele 0800 – 1600.

La finalul procedurii de concurs, doar candidații declarați admis depun în original, în dosar plic, toate documentele transmise inițial în format electronic, la structura de resurse umane a unității. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează atât de către persoana desemnată din cadrul structurii de resurse umane, cât și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, acesta nu va continua procedura în vederea angajării.

 

Documentele prevăzute în anunțul de concurs, pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea cu originalul, nu se mai realizează.

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare, în cazul în care, documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului, sau sunt plastifiate.

 

VIII. Informații suplimentare despre organizarea concursului și depunerea documentelor se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, telefon 0237.611.212 interior 27.111/ 27.136, în zilele lucrătoare, între orele 0800 – 1600.

 

ATENȚIE! În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, dacă a abţinut minim nota 7,00 (nota minimă de promovare a concursului), și se inițiază parcurgerea celor 3 etape, în scopul validării pentru ocuparea postului.

 

Orice alte date și informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursului vor fi făcute publice, prin afișarea la avizierul unității și postarea pe pagina oficială de internet a instituției www.isujvn.ro

 

Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului:

Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet,susținerea probei de concurs.

Se recomandă verificarea permanentă a paginii de internet www.isujvn.ro, precum și avizierul unității organizatoare, întrucât comunicarea informațiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalități.

 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual în vederea prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus – SARS-CoV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta regulile stabilite în funcție de evoluția situației epidemiologice.

 

Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezentul anunț:

Anexa nr. 1 – Proba eliminatorie „Urcarea pe scară”

Anexa nr. 2 – Proba eliminatorie „Deplasarea în subsolul întunecat”

Anexa nr. 3 – Proba: Evaluarea performanțelor fizice

Anexa nr. 4 – Cerere de înscriere la concurs

Anexa nr. 5 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Anexa nr. 6 – Îndrumar pentru completarea autobiografiei

Anexa nr. 7 – Tabel nominal cu rudele candidatului

Anexa nr. 8 – Adeverinţă medicală

Anexa nr. 9 – Consimţământ informat

[1] Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la pct. V, lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală, în aceleași condiții și potrivit acelorași bareme medicale stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare. În situaţia în care se constată inaptitudinea procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

[2] Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la pct. V, lit. e) se constată de structurile de specialitate ale MAI, în aceleași condiții stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare. În situaţia în care se constată inaptitudinea procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

[3] Datele privind desfăşurarea concursului şi locul de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii.

Comunicat ISU Vrancea, 2 decembrie 2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here