Zilierii nu plătesc contribuţia la sănătate

0
2592


Noua lege a zilierilor stabilește că beneficiarul serviciilor prestate de zilieri este obligat să achite doar impozitul pentru remunerația plătită oamenilor, fără celelalte contribuții, cum este cazul salariaților. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea a anunțat că zilierii datorează doar un impozit de 16% pentru venitul realizat sub formă de remunerație brută zilnică. Atât calcularea cât și reținerea impozitului se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăți a remunerației brute. Cuantumul remunerației brute orare stabilite de cele două părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii. Valoarea remunerației brute nu poate fi mai mică de doi lei/oră, iar dovada că plata a fost făcută se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidență a zilierilor. „Pentru veniturile obținute de zilieri nu se datorează contribuții sociale astfel încât zilierul nu beneficiază de calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj, în sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale și nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Zilierul poate încheia, opțional, o asigurare de sănătate, de pensie și /sau de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale”, precizează reprezentanții AJFP Vrancea.
 De menționat că firma care folosește zilieri pentru diferite lucrări are obligația să înființeze Registrul de evidență a zilierilor și să-l păstreze la sediu precum și la punctele de lucru. Potrivit noii legi care a intrat în vigoare din luna iunie, raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. Una dintre condiții este că o persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. „Prin excepție minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate”, arată reprezentanții Fiscului. 
 Pe de altă parte, de la 1 iulie intră în vigoare noul pachet de servicii de bază minimal în sănătate pentru persoanele care nu cotizează la sistemul public de asigurări de sănătate. Potrivit legii, aceste persoane vor beneficia de următoarele servicii medicale în mod gratuit: „asistență medicală de urgență (anamneză, examen clinic și tratament) în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate. În situația în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depășesc competența medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate. b) Depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare și tratament). Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare”.  
 În schimb, persoanele asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate beneficiază de pachetul de bază care cuprinde: servicii medicale de urgență; servicii de prevenție, printre care se numără analize de evaluare a riscului, urmărirea periodică a persoanelor cu risc de îmbolnăvire; medicina de familie; servicii în ambulatoriul de specialitate; servicii paraclinice; imagistică; servicii de spitalizare; îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu; medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, precum și materiale sanitare specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here