Cuvânt la sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

0
751


Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, de la 8 noiembrie este cea în jurul căreia Biserica adună și serbează toată obștea, tot „soborul” Sfinților Îngeri laolaltă. Ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a început a se ține în Biserică de prin veacul al cincilea și ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin. Despre îngeri, Biserica învață că ei sunt „duhuri slujitoare” (Evrei, 1, 14), adică ființe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu și totodată prieteni și ocrotitori ai noștri, puși de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn, la patria noastră cerească, la „Cerul nou și pământul nou” ce vor să fie.

Potrivit Sfintei Scripturi și după mărturisirile Sfinților, îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăresc și-I împlinesc voia Lui în conducerea lumilor împărățiilor, a popoarele, a oamenilor. Ca slujitori, îngerii sunt uneori împlinitori ai pedepselor lui Dumnezeu, cum a fost focul peste Sodoma sau pedepsele peste Egipt. Dar, în mod statornic, îngerii slujesc la apărarea și călăuzirea oamenilor. Ei duc rugăciunile noastre la Dumnezeu, ei ocrotesc pe cei drepți: pe Lot, de foc, pe Ilie de Ahab, pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, pe Apostolul Petru de Irod. Ei vestesc faptele mari ale mântuirii: Nașterea Domnului, suferința din Ghetsimani, Învierea Domnului, a doua Lui venire. Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conștiinței: tot ce este în noi bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mișcare bună a inimii, rugăciunea, pocăința, faptele bune, toate acestea se nasc în noi și se înfăptuiesc din îndemnul îngerului păzitor. La început, toți îngerii au fost făcuți de Dumnezeu buni, strălucind de frumuseți, de înțelepciune și de tot felul de daruri. Dar, Stăpânul Cerului și al pământului i-a supus unei încercări prin care îngerii, cu voie liberă, să-și dovedească ascultarea. Încercarea aceasta s-a petrecut înainte de facerea lumii. Åži, în această încercare, o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit împotriva Ziditorului său, zicând: «Pune-voi scaunul meu deasupra norilor și voi fi asemenea cu Cel Preaînalt». Åži amețit de mândrie, n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu.  Despre căderea lui Lucifer și a îngerilor lui, Scriptura ne vorbește așa: «Şi s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Åži se războia și balaurul și îngerii lui și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Åži a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult, care se cheamă satana, diavolul cel ce înșela pe toată lumea, pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el» (Apoc., 12, 7-9). Åži așa a căzut Lucifer din cinstea de Arhanghel, precum grăiește Domnul: «Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer» (Luca, 10, 18). Åži asemenea cu el și ceata de îngeri ce era sub dânsul, înălțându-se, au căzut și demonii, luptători împotriva mântuirii noastre s-au făcut. Dar Arhanghelul Mihail, de-a pururi lăudatul, păzind ca o slugă credincioasă, «credința către Stăpânul său, s-a arătat adevărata căpetenie peste cetele celor fără de trupuri». Că, văzând cum a căzut vicleanul Lucifer, a lăudat cu glas pe Domnul tuturor și a zis: «Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?» Mi-ca-El? Că, numele de Mihail asta însemnează: «Cine este ca Dumnezeu». Åži așa s-a întocmit soborul, adică adunarea și unirea tuturor îngerilor credincioși lui Dumnezeu, iar Mihail Arhanghelul a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni și mare folositor și de bine făcător al mântuirii noastre și, luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât și în Legea nouă.

Sfântul Arhanghel Gavriil binevestitorul

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail serbăm și pe preafrumosul și înveselitorul Arhanghel Gavriil, că și acesta, luând chip văzut, multe faceri de bine a dăruit neamului omenesc, arătate în amândouă Testamentele. Așa, în proorocia lui Daniil, Gavriil este numele îngerului tălmăcitor al vedeniei (Dan., 8, 16). Asemenea, Gavriil arată lui Daniil înțelesul celor șaptezeci de săptămâni de ani până la venirea lui Mesia Hristos (Dan., 9, 21-27). După tradiție, tot el, Gavriil, vestește lui Ioachim și Ana că din ei va să se nască Doamna, Stăpâna noastră, Maria, Născătoarea de Dumnezeu. În Legea nouă, Gavriil descoperă preotului Zaharia, nașterea lui Ioan, Botezătorul Domnului (Luca, 1, 19). Tot Gavriil anunță Fecioarei din Nazaret nașterea de la Duhul Sfânt a Domnului Hristos, Mântuitorul lumii (Luca 1, 28). Unii zic că tot Arhanghelul Gavriil a fost îngerul în veșmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe ușa mormântului și a șezut deasupra ei, la ceasul Învierii Domnului. Åži el a fost acela care, cel dintâi, a dat Mironosițelor vestea Învierii. Åži, ca să zicem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la toată iconomia Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, din început și până la sfârșit. Pentru aceasta și Biserica lui Hristos a hotărât să-l prăznuiască pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, și să cheme darul și ajutorul amândurora, rugându-i ca, prin mijlocirea și rugăciunile lor, în veacul de acum, să aflăm izbăvire de rele, iar în cel ce va să fie, să ne învrednicim bucuriei și împărăției cerești. Amin.

Rugăciune
„Doamne Dumnezeule, mare Împărate și fără de început, trimite Doamne pe Mihail Arhanghelul și slujitorul Dumnezeieștii Tale slave să gonească pe toți vrăjmașii care se luptă cu noi și în ceasul ieșirii sufletului meu din ticălosul meu trup să fie lângă mine și să mă izbăvească de vrăjmașii cei ce-mi chinuie sufletul în ceasul morții sale, și pe Gavriil – vestitorul Preacuratei Fecioare, pe Rafail, tămăduitorul, neputințelor sufletești și trupești, pe Uriil, Salaftul, Egudul și Varahil, trimite Doamne Arhanghelii și îngerii Tăi spre ajutorul nostru, ca să ne scoată de la vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here